Skogstjänster

BioBränsle

BIOBRÄNSLE
Biobränslen är förnybara bränslen som är producerade av biomassa, det vill säga organismer som bildades och slutade leva för en kort tid sedan.

Energin i biobränslena kallas bioenergi och är kemisk lagrad solenergi som bundits i olika former av biomassa med hjälp av fotosyntes.

Vad är bioenergi?
Bioenergi är kol­dio­xid­neut­ra­la bränslen som hämtas från växtriket.
Att biobränslen är koldioxidneutrala betyder att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen balanseras av tillväxt i naturen och därför inte bidrar till växthuseffekten, till skillnad från de fossila bränslena som har varit utanför det naturliga kretsloppet i miljontals år. I Sverige har vi gott om skog, så mycket av vår bioenergi kommer från flis, bark och spån, men även från grenar, toppar och andra rester som blir över när man avverkar skog. Det finns också odlade biobränslen. Den vanligaste odlade energigrödan är energiskog. Även en del sopor räknas som biobränslen. Bioenergins andel av den totala energianvändningen har ökat kraftigt de senaste decennierna.

Mil­jö­på­ver­kan 
Biobränslen är en förnybar energikälla, vilket innebär att belastningen på miljön blir betydligt mindre än vid eldning av fossila bränslen, som olja, gas och kol. Biobränslen är biprodukter från skogs- och sågverksindustrin som tas tillvara samt bränslen direkt från den svenska naturen. Vid förbränning av biobränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran. Den koldioxid som upptagits och bundits frigörs för att åter kunna upptas av levande växter. Förbränning av biobränsle tillför alltså inte atmosfären extra koldioxid, vilket sker vid förbränning av de fossila bränslena. Det innebär att eldning med biobränsle inte påverkar växthuseffekten och bidrar därmed inte till en onaturlig uppvärmning av jordklotet. Biobränslena finns inom landets gränser vilket innebär kortare och miljösäkrare transporter jämfört med vad fossila bränslen kräver. Biobränslen har också ett lågt innehåll av svavel, vilket leder till låga svaveldioxidutsläpp.

Varför bioenergi? Bioenergi är en förnybar resurs som inte bidrar till ökning av atmosfärens innehåll av koldioxid. Till skillnad från fossil energi är därför bioenergi koldioxidneutral. Och eftersom råvaran produceras i Sverige bidrar en ökad bioenergianvändning också till att öka tryggheten för energiförsörjningen. Bioenergi är ofta ett sätt att ta tillvara restprodukter, som grenar, kvistar och spån som annars skulle gå till spillo. På så vis ger bioenergi fler jobb, inte minst på landsbygden, eftersom skogsägare och lantbrukare får fler användningsområden för sin råvara.

As­kå­ter­fö­ring
Dagens skogsbruk utnyttjar hela trädet. Det är inte bara stammen som kommer till nytta utan även grenar och toppar (så kallat grot) och stubbar används som biobränsle. Därför är det bra att återföra askan som bildas vid förbränningen av biobränslen så att kretsloppet sluts. Då kan uttaget av biobränsle öka vilket i sin tur leder till ett minskat beroende av fossila bränslen.

Träförädling

008

CLT – KORSLAMINERAT TRÄ
Limträ, är en typ av strukturell timmer som innefattar ett antal skikt av dimensionerade timmer sammanbundna med hållbara, fukt-resistent konstruktionslim. I Nordamerika materialet ger lamellerna benämns laminering lager ”eller lamstock i förkortning”. Genom att laminera ett antal mindre bitar av trä, är en enda stor, stark, konstruktionselement tillverkade av mindre bitar. Dessa strukturella element används som vertikala pelare eller horisontella balkar, liksom böjda, välvda former. Limträ är lätt produceras i böjda former och finns i en rad olika arter och utseendekaraktäristika att möta varierande slutanvändningskrav. Anslutningar görs vanligen med bultar eller vanlig plugg stål och stålplåt .

CLT kan produceras i en ”stor panel” formation (till exempel 3,5 m x 14 m  x 0, 15 m) som består av 3 till 7 eller flera skikt av brädor staplade med trä kornorienteringen alternerande 90 grader vid varje skikt.Icke-formaldehydbaserade lim appliceras mellan varje lager då hela panelaggregatet placeras i ett stort format press för att producera en dimensionsstabil byggelement för användning i tak, golv eller väggar

Miljövänligt
CLT ger en dubbel nytta – låg förkroppsligad energi i produktion och lagring av stora mängder kol med i strukturen. Skogar välgörande roll i kol inlagring är välkänd. När granskas ur ett livscykel perspektiv, erbjuder trä i allmänhet och CLT särskilt mycket mer funktion i den byggda miljön än de andra traditionella material. En Mittuniversitetet studie konstaterade att över en 100 års livscykel, var de nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter från en konkret byggnad ca 96 ton medan motsvarande trä byggnad faktiskt binds ungefär 150 ton.För ett annat perspektiv jämföra den energi som krävs för att producera 1ton av trä, tar det …

Fem gånger mer energi för ett ton cement
14 gånger mer energi för en ton glas
24 gånger mer energi för ett ton stål
126 gånger mer energi för ett ton aluminium

Vad passar korslagda träfiber materialet till ?
Fasta CLT paneler inom termiska kuvertet ger betydande termisk massa som humör interiör temperaturväxlingar, vilket gör styrning av inre miljön mer effektivt. Efterbehandling av utsidan med en solid filt isolering eliminerar termisk kortslutning av standard stud inramning – stål eller trä – samt ge möjlighet att ställa isoleringstjocklek oberoende från den strukturella skalet storlek.

CLT har visat sig vara en konkurrenskraftig produkt som kan ersätta mindre förnybara typer av bygg såsom betong, murverk och stål i låga till mitten upphov konstruktion.CLT har använts i ett brett spektrum av projekt som vägg, golv / tak och tak element :
1. institutionella konstruktion
2. kontorsbyggnader 
3. industriella strukturer
4. multi-användning byggnader
5. multi-story konstruktion.

Vill du bygga med CLT ?  www.primaproperties.se  vi hjälper dig.

Mer om Träförädling

BRANDSKYDDS MÅLNING PÅ TRÄ

Nordic Wood Protection AS distribuerar den välrenommerade brandskydds impregneringen Ultra™ som produceras av Multipro System.

Vår brandskyddsmedel, Ultra™, har många fördelar jämfört med andra brandskyddsmedel. Det är lätt att applicera, innehåller inte giftiga komponenter och kan levereras i flera färger.

Ultra™ är väl beprövad i flera europeiska länder.